Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.0 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alles tussen de klant en Rondom Urnen gesloten overeenkomsten.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rondom Urnen, voor de uitvoering waarvan door Rondom Urnen derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en directie van Rondom Urnen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Als u bij Rondom Urnen een bestelling plaatst, dient u aan te vinken dat u met de Voorwaarden van Rondom Urnen akkoord gaat. Daarbij worden de Voorwaarden ook aan u beschikbaar gesteld door middel van een digitale link. Rondom Urnen heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van 30 kalenderdagen.

2.0 Offertes en Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Rondom Urnen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een offerte of aanbieding vervalt na het verstrijken van voormelde termijn of indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Rondom Urnen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen, maar zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

 

3.0 Verzendingen / afhalen

3.1 Voor verzendingen naar het door u opgegeven adres brengen wij éénmalig €12,50 in rekening voor bestellingen onder de €200. Vanaf €200 is de verzending kosteloos. Als u kiest voor het afhalen van uw bestelling op één van onze locaties zullen er geen verzendkosten in rekening worden gebracht.

 

 1. De prijzen van alle producten die via de webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. De prijzen van producten die in de webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 3. Zodra uw bestelling verzonden wordt ontvangt u een e-mail, doorgaans ontvangt u de bestelling de volgende werkdag in huis.
 4. Het pakket wordt afgeleverd op het door u opgegeven afleveradres, mocht u niet thuis zijn kan u op een later moment het pakketje afhalen bij de door de bezorger opgegeven locatie. Het pakketje zal dus niet bij de buren worden afgegeven.
 5. De producten kunnen gedurende de openingstijden van de afhaallocatie door de klant worden opgehaald op de locatie, zoals aangegeven in de bevestiging.


4.0 Levering

 1. De standaard levertijd van nagedachtenis objecten bedraagt 2 tot 3 weken. Bij maatwerk of eventuele aanpassingen aan het object wordt deze levertijd uiteraard verlengt.
 2. De door Rondom Urnen opgegeven levertijden zijn indicatief en afhankelijk van diverse leveranciers. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 3. Rondom Urnen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren. Daarnaast kan Rondom Urnen een maximum verbinden aan de te bestellen hoeveelheden.
 4. Rondom Urnen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Rondom Urnen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.0 Garantie

 1. De door Rondom Urnen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Rondom Urnen kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Rondom Urnen verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit;
 • Onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan;,
 • Onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en/of door derden;
 • Indien zonder schriftelijke toestemming van Rondom Urnen, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen,
 • Wanneer aan de zaak andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt

6.0 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Rondom Urnen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien;
  1. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Rondom Urnen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  3. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  4. Door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Rondom Urnen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Rondom Rouw gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Rondom Urnen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rondom Urnen kan worden gevergd.
 3. Indien Rondom Urnen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de klant zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Rondom Urnen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rondom Urnen vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Rondom Urnen op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

7.0 Betaling

 1. Klanten dienen de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te voldoen door middel van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de webwinkel.
 2. De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Binnen 24 uur na plaatsing van bestelling kan deze worden ontbonden middels een e-mail naar info@rondomurnen.nl.

8.0 Retourneren

 1. U kunt het artikel binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. Wanneer dit bij ons is ontvangen wordt het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst op uw bankrekening teruggestort.
 2. Het artikel moet compleet, ongeschonden en met originele verpakking bij ons ontvangen zijn. Hierbij vragen wij onderstaande retourformulier mee te zenden.
 3. Retourzendingen mogen worden verzonden naar:
  Crematorium Hart van Berkelland
  t.a.v. Rondom Urnen
  Groenloseweg 2
  7273 PG Haarlo

9.0 Aansprakelijkheid

 1. Rondom Urnen is nooit aansprakelijk voor schade toegebracht door de pakketdienst.
 2. Rondom Urnen is nooit aansprakelijk voor verschil in kleuren van handgeschilderde nagedachtenisobjecten.  
 3. Rondom Urnen is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of de mogelijke gevolgen daarvan.

10.0 Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten gesloten tussen Rondom Urnen en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Rondom urnen is onderdeel van: